II Zjazd Członków Założycieli Stowarzyszenia
Wodociągowców Województwa Mazowieckieg0


W dniach 26-27 lipca 2022 r. w siedzibie Spółki PWiK Siedlce odbył się II Zjazd Członków Założycieli Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Członek Zarządu MPWiK Warszawa Pan Mencina Tomasz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
 • Prezes Zarządu PWiK Piaseczno Sp. z o.o. Pan Wojciechowski Paweł – Skarbnik Stowarzyszenia,  
 • Prezes Zarządu Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Pan Trzeciak Leszek – Członek Zarządu Stowarzyszenia,
 • Prezes Zarządu PWK „Legionowo” Sp. z o.o. Pan Gruczek Grzegorz – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 • Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach Pan Kierzkowski Dariusz – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,  
 • Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Pan Grenda Jarosław – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 • Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. Pan Wiśniewski Andrzej – (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia).
W trakcie zjazdu omówiono następujące zagadnienia:
 • aktualne zaawansowanie postepowań o skrócenie obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zatwierdzenie nowej taryfy, aktualna sytuacji energetyczna w przedsiębiorstwach
  i działania ograniczające zużycie energii, systemy wynagradzania, 
 • aktualna polityka płacowa w przedsiębiorstwach, realizacja planów rozwoju i inwestycji w obecnej sytuacji gospodarczej, stosowane systemy opomiarowania zużycia wody i kierunki rozwoju oraz zaawansowanie inwestycyjne, 
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (z dnia 27 czerwca 2022 r.) oraz działalność izby w zakresie prezentowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w aktualnej rzeczywistości gospodarczej i napotykanych problemów w postępowaniach
  o skrócenie obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zatwierdzanie nowych taryf.

Uczestnicy zjazdu zobowiązali zarząd Stowarzyszenia WWM do pisemnego wystąpienia do IG WP o podjęcie skutecznych działań (w tym PR-owych)
w stosunku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zmierzających do pilnego określenia jasnych i czytelnych zasad (w tym akceptowalnych wskaźników) procedowania wniosków o skrócenie obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zatwierdzanie nowych taryf, a także
o zaproszenie prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę na zbliżający
się 8 Kongres Wodociągowców Polskich i podjęcia dyskusji w tym zakresie. 

Na zakończenie zjazdu członkowie stowarzyszenia wzięli udział w pokazie
oraz prezentacji rur PVC-O Molecor oraz uczestniczyli w wycieczce technicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Siedlcach.