aKTUALNOŚCI

Wody Polskie przedstawiają wiosenną sytuację hydrologiczną. 

Wody Polskie oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zawarły porozumienie w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, przy projektach realizowanych w ramach polityki spójności. Na podstawie porozumienia możliwe jest również uzyskanie informacji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

Ruszył nabór do XXII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Wodciągi Siedleckie z Dofinasowaniem

Wspólnie z partnerem ukraińskim – Miastem Ivano-Frankivsk –  Wodciagi Siedleckie złożyły w trybie konkursowym wniosek pt. „IFSynergy - cross-border cooperation in SMART management of public water supply systems in Ivano-Frankivsk and Siedlce” w ramach unijnego programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 .

Zakres części wniosku Wodociągów Siedleckich obejmuje m.in.:
modernizację systemu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, sterowania oraz wizualizacji w stacji uzdatniania wody „Sekuła I”,
budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego od ul. Ceglanej do ul. Okrężnej,
modernizację systemu informacji przestrzennej (GIS, Geoportal) usprawniającego zarządzanie systemem wodociągowym, w tym w zakresie e-usług rozszerzających bezpośredni kontakt z odbiorcami,

zakup samochodu elektrycznego dla służb technicznych eksploatujących sieci wodociągowe ,
zakup zestawu chromatografów jonowych w celu rozszerzenia zakresu i usprawnienia systemu monitorowania jakości wody pitnej.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.623.684,38 €, tj. ok. 7.300.000 zł, w tym część przypadająca na #WodociągiSiedleckie 1.013.113 €, tj. ok. 4.500.000 zł.
Projekt może być dofinansowany do 90% kosztów kwalifikowanych.
Szczegóły.

VI ZJAZD SWWM

W dniach 11-12 kwietnia 2024 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach odbył się VI Zjazd Członków założycieli Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego.
W spotkaniu udział wzięli: Tomasz Mencina - Członek Zarządu Wodociągów Warszawskich oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia,  Paweł Wojciechowski - Prezes Zarządu PWiK Piaseczno i Skarbnik Stowarzyszenia, Grzegorz Gruczek - Prezes Zarządu Dobra woda z Legionowa - PWK "Legionowo" oraz Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Dariusz Kierzkowski - Prezes Zarządu Wodociągi Siedleckie i Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Jarosław Grenda - Prezes Zarządu Pwik Mińsk Mazowiecki i Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Andrzej Wiśniewski -  Prezes Zarządu Spółki Wodociągi Płockie i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Dyrektor Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sierpc, Pan Paweł Pakieła wraz z Prokurentem Panem Zenonem Kupniewskim.
Podczas zjazdu, w obecności Prezydenta Miasta Siedlce, Pana Andrzej Sitnika zostały omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące zapewnienia mieszkańcom ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków w sytuacjach kryzysowych.
Program wydarzenia zawierał 5 paneli dyskusyjnych, podczas których poruszono zagadnienia w zakresie :
aktualnej sytuacji taryfowej oraz działań, doświadczeń i planów dotyczących składania wniosków o skrócenie obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zatwierdzenie nowej taryfy,
omówienia problematyki przelewów burzowych i działań podejmowanych w związku ze zmianą od 1.01.24 ustawy Prawo wodne,
omówienia praktyk dotyczących opłat za lokalizację infrastruktury w pasie drogowym oraz kosztów wymiany i utrzymania włazów w trakcie eksploatacji i remontów;
planów rozwojowych przedsiębiorstw i kluczowych inwestycji przewidzianych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych KPO, NFOŚ, WFOŚ i innych,
wyzwań i szans dla przedsiębiorstw wod-kan dotyczących tworzenia klastrów i spółdzielni energetycznych.

Podsumowanie Projektów Unijnych realizowanych w latach 2004-2023 przez Wodociągi Miejskie w Radomiu

Prawie 450 milionów złotych- to kwota, jaką w ciągu ostatnich 19 lat pozyskała z Unii Europejskiej spółka Wodociągi Miejskie. Łączna wartość zrealizowanych projektów wyniosła prawie 800 mln zł. Uroczystość podsumowująca realizację inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych odbyła się w Kamienicy Deskurów.

Nowe Inwestycje w Piasecznie

W dniu 20.03.2024 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bogatkach, gm. Piaseczno”.

Zakres robót obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bogatki, której długość wyniesie blisko 19,5 km. Kwota dofinansowania w formie pożyczki wynosi 15 756 240,00 złotych. Budowa kanalizacji to poprawa komfortu życia oraz dbałość o środowisko naturalne. System sieci kanalizacyjnej to gwarancja, że powstałe nieczystości nie będą lądować w szczerym polu, rowie przy drodze czy u sąsiada za miedzą:).

Budowa w sposób prawidłowy sieci kanalizacji sanitarnej pozwala w bezpieczny i niezagrażający sposób dla środowiska naturalnego odprowadzać ścieki do oczyszczalni.
Szczegóły.

Wodociągi Warszawskie już w jednej trzeciej samowystarczalne energetycznie

Stołeczni wodociągowcy nie zwalniają tempa. Miejska spółka z każdym rokiem coraz bardziej zbliża się do neutralności klimatycznej. W 2023 roku wyprodukowała prawie 60 tys. MWh energii elektrycznej z własnych, głównie odnawialnych źródeł. To prawie jedna trzecia rocznego zapotrzebowania spółki i energia, która wystarczyłaby na rok dla 30 tysięcy gospodarstw domowych. 

Podstawowym odnawialnym źródłem energii dla Wodociągów Warszawskich są ścieki, a dokładniej biogaz wytwarzany w procesie fermentacji osadów ściekowych w trzech oczyszczalniach MPWiK - Oczyszczalni Ścieków Czajka, Południe oraz Pruszków. W minionym roku spalanie biogazu pozwoliło uzyskać spółce 49 tys. MWh energii elektrycznej. Energię dostarczają również panele fotowoltaiczne zainstalowane na terenach Wodociągów Warszawskich. 
 W ubiegłym roku udało się w ten sposób uzyskać 5,5 tys. MWh.  To wyraźny wzrost w stosunku do 1,8 MWh w roku 2022. .

 Trzecim źródłem energii własnej dla spółki jest turbina parowa w spalarni w zakładzie Czajka. Wodociągowcy zyskali dzięki niej kolejne 5,5 tys. MWh. Spółka pracuje nad dalszym zwiększaniem produkcji energii i modernizuje pod tym kątem instalacje w swoich oczyszczalniach. MPWiK kończy obecnie modernizację oczyszczalni ścieków Południe, której efektem będzie m.in. zwiększenie produkcji biogazu.

Kilka informacji o planach Inwestycyjnych PWiK Piaseczno

Głównym celem działalności inwestycyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w Piasecznie Sp. z o.o. w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańcom aglomeracji poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz poszanowanie środowiska naturalnego.

Spółka planuje w 2024 roku rozpoczęcie prac budowlanych nad przebudową sieci wodociągowej na wybranych ulicach Piaseczna. Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie ponad 3 miliony złotych. W III kwartale br. Przedsiębiorstwo planuje przystąpić do rozpoczęcia rozbudowy stacji uzdatniania wody „Głosków” wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w ul. Millenium i Kruczej w Głoskowie  - szacowany koszt inwestycji wyniesie około 16 milionów złotych. Realizacja powyższych zadań uzależniona jest m. in. od pozyskania zewnętrznych środków finansowych. W związku z powyższym PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. planuje złożyć wniosek  o dofinasowanie, w formie dotacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.

Celem wszystkich działań inwestycyjnych jest zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy Piaseczno niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę.

Zielona energia 

Inwestycje w odnawialne źródła energii stanowią bardzo istotny element działań podejmowanych przez Przedsiębiorstwo na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszenia śladu węglowego. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na oczyszczalni ścieków w Piasecznie pozwoliło w 2023 roku  wyprodukować ponad 1260 MWh energii elektrycznej wytworzonej z biogazowych generatorów. W miesiącach maj oraz czerwiec 2023 r. dzięki instalacji „zielonej energii” oczyszczalnia ścieków w Piasecznie była w 50 % samowystarczalna energetycznie. Moc zainstalowana z OZE na terenie oczyszczalni ścieków w Piasecznie wynosi odpowiednio
320 kW z generatora biogazu oraz 191 kWp z instalacji fotowoltaicznych. Warto zaznaczyć, że wodociągi piaseczyńskie konsekwentnie inwestują w odnawialne źródła energii. Do produkcji zielonej energii wykorzystywane są instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane na terenie obiektów eksploatowanych przez Spółkę. Aktualnie PWiK Piaseczno posiada instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 540 kWp.

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. w drodze do samowystarczalności energetycznej

W ciągu 2023 r. Spółka „Wodociągi” Płockie Sp. z o.o. wybudowała na terenie swoich obiektów instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 568,35 kWp, a w kolejnych latach planowane jest jej zwiększenie. Łączna ilość energii produkowanej przez instalacje fotowoltaiczne stanowi niemal 10% całkowitego zapotrzebowania na energię w Spółce.

Lokalizacja paneli została dobrana w sposób zapewniający maksymalne uzyski, przy wykorzystaniu terenów przyległych do strategicznych obiektów Spółki,
w tym m. in. na terenie ujęć wody „Grabówka” i „Borowiczki”, SUW Górna, SUW Góry oraz na największych w mieście przepompowniach ścieków.

Środki przeznaczone na ten cel w kwocie 2,1 mln zł pochodzą z produkcji Zielonych Certyfikatów, uzyskiwanych podczas produkcji OZE, jakimi są zainstalowane na terenie Oczyszczalni ścieków w Maszewie agregaty biogazowe. Szacuje się, że wartość inwestycji powinna zwrócić się po około 5 latach.

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim

We wtorek 28.11.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim. Gospodarzami uroczystości byli Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski oraz Prezes PWiK sp. z o.o Jarosław Grenda. Wśród zaproszonych gości była Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego wraz z licznym gronem samorządowców oraz przedstawiciele wykonawców z Prezesem Instalu Warszawa S.A. Andrzejem Grygo na czele. Obecni byli szefowie firm branży wodociągowej z Województwa Mazowieckiego, reprezentanci instytucji miejskich i powiatowych a także liczne grono pracowników PWiK sp. z o.o. 

Modernizacja została przeprowadzona w ramach zadania „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim” będącego największym z 4 zadań projektu „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”. Generalnym Wykonawcą modernizacji Oczyszczalni Ścieków była firma Instal Warszawa S.A. a Inżynierem Kontraktu B-Act S.A. z Bydgoszczy. Inwestycja była prowadzona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jej koszt wyniósł 64,1 mln zł netto, z tego 44,1 mln zł to dotacja z Unii Europejskiej, 11,9 mln zł to pożyczka z NFOŚiGW oraz środki własne w wysokości 8,1 mln zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w latach 2019-2023.

PWiK Piaseczno inwestuje w odnawialne źródła energii

Poczynione wcześniej inwestycje w odnawialne źródła energii pozwoliły gminnej spółce wodociągowej złagodzić skutki drastycznych podwyżek cen prądu, a w efekcie uniknąć konieczności podwyższania cen usług dla mieszkańców. Inwestycje w odnawialne źródła energii stanowią bardzo istotny element działań podejmowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszenia śladu węglowego. Inwestycje w instalacje kogeneracyjne biogazu, instalacje fotowoltaiczne oraz ekonomiczne źródła światła LED optymalizują zapotrzebowanie na energię elektryczną obiektów przedsiębiorstwa, a także mają na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania spółki na środowisko naturalne. Dzięki prowadzonym inwestycjom w odnawialne źródła energii PWiK zwiększa swoje bezpieczeństwo energetyczne oraz samowystarczalność energetyczną. Szczegóły.

Warto wiedzieć

Zapraszamy do zapoznania się z filmami związanymi z inwestycjami, kanalizacją, kranówka czy kampanią "Sedes to nie kosz na śmieci". 

O NAS

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Mazowieckiego powstało z inicjatywy firm wodociągowych działających na terenie Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest m.in. integrowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i wzmocnienie ich siły znaczenia i prestiżu w dobrze rozumianym
interesie branży wodociągowo - kanalizacyjnej.

Poznaj NAS

Zobacz, kto zasiada we władzach Stowarzyszenia

Dołącz do NAS

Zobacz, jak możesz być członkiem Stowarzyszenia

NAsze cele

Zapoznaj się z naszymi celami statutowymi

Skontaktuj się z nami
POCZTA

Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

MAIL
TELEFON