III Zjazd Członków Założycieli Stowarzyszenia
Wodociągowców Województwa Mazowieckieg0


W dniach 20-21 października 2022 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w Piasecznie odbył się III Zjazd Członków Założycieli Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Członek Zarządu MPWiK Warszawa Pan Mencina Tomasz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
 • Prezes Zarządu PWiK Piaseczno Sp. z o.o. Pan Wojciechowski Paweł – Skarbnik Stowarzyszenia,  
 • Prezes Zarządu Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Pan Trzeciak Leszek – Członek Zarządu Stowarzyszenia,
 • Prezes Zarządu PWK „Legionowo” Sp. z o.o. Pan Gruczek Grzegorz – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 • Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach Pan Kierzkowski Dariusz – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz  przedstawiciele PWIK Sp. z o.o.
  w Siedlicach Pan Drosio Paweł oraz Pan Zalewski Sławomir,
 • Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Pan Grenda Jarosław – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz przedstawiciel PWIK Sp. z o.o.
  w Mińsku Mazowieckim Pani Krupa Małgorzata,
 • Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. Pan Wiśniewski Andrzej – (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia) 
  oraz przedstawiciel Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. Pani Hermanowska Małgorzata,
 • przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „ EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu Pan Pakiela Paweł – Prezes Zarządu „EMPEGEK”
  Sp. z o.o. w Sierpcu oraz Pan Kupniewski Zenon – Prokurent „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu.

Na dwudniowy program oficjalnego wydarzenia składały się panele dyskusyjne związane z poniższymi tematami:

 •  procedowaniem działań w obszarze skrócenia taryfikacji wniosków o taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w obliczu rosnących kosztów za energię elektryczną,
 •  omówienie zmian w uchwalonej 7 lipca 2022 r. ustawie o Prawie Wodnym dotyczącej tzw. dyrektywy ściekowej,
 • zagadnienie dotyczące przelewów burzowych oraz ich opomiarowania i roli w kanalizacji ogólnospławnej.

Podczas III Zjazdu została podjęta uchwała dotycząca przyjęcia nowego Członka do Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu

Aktualnie w skład Stowarzyszania Wodociągowców Województwa Mazowieckiego wchodzi 8 przedsiębiorstw wodociągowych.

III Zjazd Stowarzyszania to kontynuacja wcześniej podjętych działań mających na celu poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych i środowiskowych poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Jednym z celów Stowarzyszenia jest organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i technicznych, jak również utrwalanie wśród mieszkańców pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wodociągowych, jako instytucji gwarantujących najwyższą jakość usług, godnych zaufania i otwartych na oczekiwania klientów.

Poszanowanie dla zasobów środowiska naturalnego i odpowiedzialne z nich korzystanie to wartości, które przyświecają Stowarzyszeniu. Warto podkreślić,
że w trosce o jakość środowiska, ograniczenie efektu cieplarnianego, emisji CO2, śladu węglowego i strat energii Spółki zrzeszone w Stowarzyszeniu skutecznie wykorzystują potencjał swoich zakładów i procesów technologicznych do produkcji prądu i ciepła, przy zachowaniu świadczenia najwyższej jakości usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Infrastruktura PWiK Piaseczno