W dniach 11-12 kwietnia 2024 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach odbył się VI Zjazd Członków założycieli Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego.
W spotkaniu udział wzięli: Tomasz Mencina - Członek Zarządu Wodociągów Warszawskich oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Paweł Wojciechowski - Prezes Zarządu PWiK Piaseczno i Skarbnik Stowarzyszenia, Grzegorz Gruczek - Prezes Zarządu Dobra woda z Legionowa - PWK "Legionowo" oraz Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Dariusz Kierzkowski - Prezes Zarządu Wodociągi Siedleckie i Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Jarosław Grenda - Prezes Zarządu Pwik Mińsk Mazowiecki i Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Andrzej Wiśniewski - Prezes Zarządu Spółki Wodociągi Płockie i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Dyrektor Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sierpc, Pan Paweł Pakieła wraz z Prokurentem Panem Zenonem Kupniewskim.
Podczas zjazdu, w obecności Prezydenta Miasta Siedlce, Pana Andrzej Sitnika zostały omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące zapewnienia mieszkańcom ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków w sytuacjach kryzysowych.
Program wydarzenia zawierał 5 paneli dyskusyjnych, podczas których poruszono zagadnienia w zakresie :
 aktualnej sytuacji taryfowej oraz działań, doświadczeń i planów dotyczących składania wniosków o skrócenie obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zatwierdzenie nowej taryfy,
 omówienia problematyki przelewów burzowych i działań podejmowanych w związku ze zmianą od 1.01.24 ustawy Prawo wodne,
 omówienia praktyk dotyczących opłat za lokalizację infrastruktury w pasie drogowym oraz kosztów wymiany i utrzymania włazów w trakcie eksploatacji i remontów;
 planów rozwojowych przedsiębiorstw i kluczowych inwestycji przewidzianych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych KPO, NFOŚ, WFOŚ i innych,
 wyzwań i szans dla przedsiębiorstw wod-kan dotyczących tworzenia klastrów i spółdzielni energetycznych.