Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje od 1 stycznia 1992 r. Spółka powstała w oparciu o akt założycielski Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 grudnia 1991 r. 

PWiK działa na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, a miejski system wodociągowo-kanalizacyjny zaopatruje w wodę mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki oraz odbiera ścieki z tego obszaru. Ponadto w ramach utworzonej Aglomeracji Mińsk Mazowiecki Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. odbiera ścieki z miejscowości położonych przy granicy
z Miastem Mińsk Mazowiecki a znajdujących się w Gminie Mińsk Mazowiecki.  

System zaopatrzenia w wodę jest oparty na dwóch stacjach uzdatniania wody (dwóch źródłach zasilania) i sieci wodociągowej pierścieniowo-rozdzielczej.

W 2022 r. zmodernizowana została stacja uzdatniania wody „Kędzierak”. Przebudowany został układ filtracji z automatyzacją procesu oraz zwiększone zostały możliwości produkcyjne SUW tj. docelowa wydajność godzinowa
Q = 350 m3/h; wydajność dobowa Qmax.d = ® ok. 7 350 m3/d.  W mieście funkcjonuje również sieć kanalizacji deszczowej – służy ona odwadnianiu dróg oraz przyległych terenów, zwłaszcza budownictwa wysokiego.

Równolegle z systemem wodociągowym pracuje w mieście system kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne oczyszczane są w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków znajdującej się w Kędzieraku. Oczyszczalnia posiada przepustowość ponad 10 tys. m3/dobę. Oczyszczalnia Ścieków w Mińsku Mazowieckim to nowoczesny obiekt wykorzystujący najnowsze rozwiązania technologiczne w procesie oczyszczania ścieków doprowadzanych z terenu Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki oraz w dziedzinie przeróbki osadów.
Na terenie oczyszczalni ścieków zamontowana jest także linia technologiczna, która umożliwia uzyskanie energii z powstającego w wyniku fermentacji osadów ściekowych biogazu. Spalając biogaz (ok. 62% CH4) wytwarzana jest energia cieplna i elektryczna, która wykorzystywana jest na cele własne oczyszczalni ścieków. W chwili obecnej na ukończeniu jest kolejny etap modernizacji Oczyszczalni Ścieków. 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót obejmujących kompleksową rozbudowę istniejącego systemu gospodarki osadowej z dostawą nowego wyposażenia technologicznego, na którym prowadzone będą procesy odwadniania, stabilizacji i granulacji osadu, w tym końcowej przeróbki osadu ściekowego w produkt nawozowy AGROMIN. Przedsięwzięciem objęto także modernizację i wymianę wyposażenia kompletnych linii technologicznych obiektów ciągów mechanicznego, biologicznego i osadowego z dostawą nowych urządzeń i instalacji, wraz z sieciami i instalacjami technologicznymi oraz pozostałymi sieciami i instalacjami wod-kan, co, cwu, zasilania elektrycznego, sieci sterowania i AKPiA na terenie Oczyszczalni Ścieków.