Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

Jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje od 1 stycznia 1992 r. Spółka powstała w oparciu o akt założycielski Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 grudnia 1991 r.

Przedsiębiorstwo działa na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki. Miejski system wodociągowo-kanalizacyjny zaopatruje w wodę mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki oraz odbiera ścieki z tego obszaru. Ponadto w ramach utworzonej Aglomeracji Mińsk Mazowiecki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. odbiera ścieki z miejscowości położonych przy granicy Miasta Mińsk Mazowiecki a znajdujących się w Gminie Mińsk Mazowiecki.

System zaopatrzenia w wodę jest oparty na dwóch stacjach uzdatniania wody (dwóch źródłach zasilania) i sieci wodociągowej pierścieniowo-rozdzielczej.

Nowa stacja uzdatniania wody SUW Mirecki działa od 2016 roku i zapewnia właściwą efektywność procesu uzdatniania i podawania wody do sieci wodociągowej. SUW Mirecki to obecnie nowoczesna zautomatyzowana stacja, z pełną wizualizacją procesów i przystosowana do zdalnego sterowania z centralnej sterowni. Dzięki inwestycji wydajność stacji wzrosła trzykrotnie z 40 m³/h do 120 m³/h.

W 2022 roku zmodernizowana została stacja uzdatniania wody SUW Kędzierak. Przebudowany został układ filtracji z automatyzacją procesu oraz zwiększone zostały możliwości produkcyjne SUW tj. docelowa wydajność godzinowa Q = 350 m3/h; wydajność dobowa Qmax.d = 7350 m3/h.

W mieście funkcjonuje również sieć kanalizacji deszczowej – służy ona odwadnianiu dróg oraz przyległych terenów, zwłaszcza budownictwa wysokiego.

Równolegle z systemem wodociągowym pracuje w mieście system kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne są oczyszczane w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków znajdującej się w południowo-zachodniej części miasta. Oczyszczalnia posiada przepustowość ponad 10 tys. m3/dobę. Oczyszczalnia ścieków w Mińsku Mazowieckim to nowoczesny obiekt wykorzystujący najnowsze rozwiązania technologiczne w procesie oczyszczania ścieków doprowadzanych z terenu Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki oraz w dziedzinie przeróbki osadów. Na terenie Oczyszczalni ścieków zamontowana jest także linia technologiczna, która umożliwia uzyskanie energii z powstającego w wyniku fermentacji osadów ściekowych biogazu. Spalając biogaz (ok. 62 % CH4) wytwarzana jest energia cieplna i elektryczna, która wykorzystywana jest na cele własne oczyszczalni ścieków. W 2023 roku ukończono kolejny etap modernizacji Oczyszczalni Ścieków, który ukierunkowany był głównie na kompleksowe udoskonalenie gospodarki osadowej w celu eliminacji odpadów oraz intensyfikację produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. Wykonano instalację pasteryzacji i granulacji osadu, pozwalającą na przetwarzanie osadu ściekowego w cieszący się dużą popularnością granulat nawozowy „Agromin”. Wykonano sieci i instalacje wody technologicznej a stare wymieniono. 

Zmodernizowano budynki, urządzono nową sterownię oczyszczalni oraz rozbudowano i doposażono obiekty laboratorium. Ponadto Przedsiębiorstwo chcąc zmniejszyć wpływ oczyszczalni na środowisko wprowadziło ekologiczną i innowacyjną metodę dezodoryzacji powietrza.

W Przedsiębiorstwie działają cztery farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 117 kW. Dwie z nich usytuowane są w obrębie stacji uzdatniania wody a dwie przy studiach głębinowych.