Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o

rozpoczęło swoją działalność 7 października 2009 r. Niezawodna dostawa wody i odbiór ścieków od mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno to podstawowe zadanie, które Wodociągi Piaseczyńskie realizują z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Początki historii piaseczyńskich wodociągów sięgają lat 50-tych XX wieku. Istotnym impulsem do przyspieszenia budowy infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej
w Piasecznie było powstanie dużych zakładów przemysłowych, takich jak oraz Zakład Lamp Oscyloskopowych „Zelos” oraz Zakład Lamp Nadawczych „Lamina”. 
Lata 60-te XX wieku to początek koncepcji i budowy oczyszczalni ścieków na terenie Piaseczna przy ulicy Gruzowej (obecnej ulicy Żeromskiego). Na przestrzeni
lat infrastruktura ulegała ciągłej rozbudowie, obejmując swoją siecią pozostałe sołectwa gminy. Wraz z rozwojem systemu sukcesywnie powstawały: nowe stacje uzdatniania wody, zakłady oczyszczania ścieków, przepompownie, zbiorniki wody pitnej.  Aktualnie Spółka eksploatuje sieć wodociągową o długości ok. 591 km
oraz obsługuje 11 stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności przekraczającej 18 tys. m3/d. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 485 km, co pozwala na odbiór ścieków od ponad 98% mieszkańców gminy Piaseczno, które kierowane są następnie do dwóch oczyszczalni zlokalizowanych w Piasecznie oraz w Wólce Kozodawskiej. Przedsiębiorstwo obsługuje blisko 80 tysięcy mieszańców Gminy Piaseczno, zapewniając im stały dostęp do czystej i zdrowej wody.

Inwestycje

Na przestrzeni ostatnich lat Spółka przeprowadziła szereg inwestycji w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, aby sprostać potrzebom dynamicznie rozwijającej się aglomeracji. Inwestycje obejmowały rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, jak również obiekty stacji uzdatniana wody zlokalizowane
w miejscowości Bobrowiec, Piaseczno, Wólka Kozodawska i Złotokłos. Realizacja powyższych zadań pozwoliła na zwiększenie produkcji wody uzdatnionej oraz wzrost bezpieczeństwa w zaopatrzenia w wodę mieszkańców.

Przedsiębiorstwo nieustannie prowadzi inwestycje na terenie gminy i miasta Piaseczna, rozbudowując sieć kanalizacyjną i umożliwiając właścicielom posesji podłączenie się do systemu. W latach 2016 – 2021 Przedsiębiorstwo wybudowało blisko 51,3 km sieci kanalizacyjnej. W 2022 roku Przedsiębiorstwo zakończyło realizację inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie etap V i VI, której długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 20 km.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. prowadzi szereg działań proekologicznych minimalizujących negatywnie oddziaływanie Spółki
na środowisko naturalne. Jednym z nich jest produkcja energii elektrycznej oraz ciepła z powstającego na terenie oczyszczalni ścieków w Piasecznie w procesie kogeneracji. Wykorzystany do tego procesu zostaje biogaz, który powstaje w wyniku fermentacji osadów ściekowych.

Kolejnymi działaniami proekologicznymi realizowanym przez Spółkę jest budowa na terenie obiektów należących do Przedsiębiorstwa farm fotowoltaicznych. Obiekty takie powstały już na stacjach uzdatniania wody w Złotokłosie, Siedliskach, Wólce Kozodawskiej oraz Piasecznie (SUW Żeromskiego), a kolejne zostaną pobudowane na oczyszczalni ścieków w Piasecznie oraz wybranych przepompowniach ścieków. Realizacja inwestycji w postaci budowy farm fotowoltaicznych
na terenie swoich obiektów oprócz korzyści finansowych wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii spełnia przede wszystkim bardzo ważną rolę proekologiczną poprzez ograniczenie emisji CO2, zanieczyszczeń czy hałasu. Celem działalności inwestycyjnej PWiK Piaseczno w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Piaseczno poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość
o środowisko naturalne. Wartość wydatków poniesionych przez Spółkę na inwestycje w latach 2016 - 2021 wynosiła 122 mln złotych.  

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna stanowi ważną część strategii Przedsiębiorstwa. PWiK Piaseczno nieustannie prowadzi kampanie informacyjno-edukacyjne mające na celu podniesienia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Do najważniejszych można zaliczyć kampanie  „Dlaczego warto pić wodę z kranu?”, „Bądź legalny!”, „Kanalizacja to nie śmietnik!”, „Dobry zwyczaj nie zapychaj” oraz „Dla Seniora i Seniorki zdrowa woda Pewiczanka!”. 

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy, Przedsiębiorstwo organizuje coroczne konkursy plastyczne. Każdy z organizowanych konkursów ma na celu rozbudzić świadomość ekologiczną wśród najmłodszych mieszkańców oraz zachęcić młodzież do poszerzenia wiedzy w zakresie proekologicznym.