Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

powstało 24 kwietnia 1991 r. Spółka jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizującym zadania własne miasta Siedlce i gminy Siedlce w tym zakresie. Podstawowym, ustawowym przedmiotem działalności Spółki jest ujmowanie, uzdatnianie
i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Zakres działalności Spółki obejmuje: eksploatację oraz konserwację ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, przygotowanie i realizację inwestycji niezbędnych do prowadzenia eksploatacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, projektowanie sieci
i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, budowę sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych odprowadzających ścieki sanitarne i deszczowe, wykonywanie badań laboratoryjnych wody i ścieków oraz analiz technicznych
z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej, wytwarzanie energii elektrycznej.

Przedsiębiorstwo eksploatuje na terenie miasta Siedlce i gminy Siedlce pięć ujęć i stacji uzdatniania wody. 
Dział oczyszczalni i przepompowni ścieków zajmujący się eksploatacją oczyszczalni ścieków i 137 przepompowni istnieje od 1974 r. Ostatecznie modernizacja oczyszczalni ścieków zakończyła się 20.04.2015 r. po przejęciu do eksploatacji suszarni osadów. Zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków osiąga stopień redukcji zanieczyszczeń i jakość ścieków odprowadzanych do śródlądowych wód płynących wymaganych prawem polskim i unijnym. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków przyczynia się do ochrony naturalnego środowiska, wód oraz cennej przyrodniczo doliny rzeki Liwiec leżącej w obszarze Natura 2000 oczyszczając ścieki nie tylko z miasta Siedlce ale także z aglomeracji siedleckiej.

Łączna ilość składników mineralnych w siedleckiej wodzie wodociągowej wynosi ok. 380 mg/l, dzięki czemu można ją zakwalifikować do naturalnych wód źródlanych, nisko zmineralizowanych, niskosodowych i odżelazionych. Woda podziemna w Siedlcach jest wolna od bakterii, dlatego też nie ma potrzeby chlorowania wody.
Z tego tytułu woda zachowuje swoje wysokie walory zdrowotne i smakowe.