Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia i okolicznych Gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. swoją działalnością obejmują miasto Radom i częściowo ościenne Gminy: Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk i Kowala. Historia radomskich wodociągów sięga już 1927 r.

Spółka zapewnia urządzenia do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Jedynym z głównych celów jest także zapewnienie najwyższej jakości dostarczonej wody i odpowiednie odprowadzanie ścieków.

Od 2008 roku Spółka odpowiada także za sieci kanalizacji deszczowej i odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Codziennie do radomskiej oczyszczalni wpływa około 41.7 tys. metrów sześciennych ścieków.