„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

powstała 30 kwietnia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Płock - Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Historia wodociągów w Płocku sięga 130 lat. Właścicielem 100% udziałów spółki jest Gmina-Miasto Płock. 

Głównymi filarami działalności podstawowej „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. są pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.
Spółka obsługuje blisko 10 000 przyłączy wodociągowych (spółdzielnie, zakłady produkcyjne oraz gospodarstwa domowe). Odbiorcami Spółki są mieszkańcy Płocka, ale także przyległych do Płocka gmin tj. Łąck, Stara Biała, Słupno, Nowy Duninów, Radzanowo. Codziennie do płockich kranów wodociągi dostarczają średnio
15 810 m3 wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody, systematycznie badanej przez akredytowane laboratorium badawcze. Poza działalnością podstawową Spółka świadczy usługi wodociągowe, usługi kanalizacyjne, usługi projektowe sieci wodociągowo - kanalizacyjnej. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. prowadzą także działania edukacyjne, w ramach których organizowane są zajęcia ekologiczne na naszych obiektach oraz w szkołach i przedszkolach.

Infrastruktura, którą zarządza Spółka została w ostatnich latach w znacznym stopniu odnowiona i zmodernizowana, głównie w ramach czterech etapów „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka”, zrealizowanych  ze znacznym udziałem środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Przewodnią myślą Spółki jest prowadzenie działalności w sposób zrównoważony dla środowiska. Mając na uwadze ochronę klimatu oraz ochronę wód.
W 2019 r. „Wodociągi Płockie” rozpoczęły prace nad innowacyjnym projektem gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarce wodno-ściekowej, pod nazwą
Blue Bridge. Uzdatnione ścieki z miejskiej oczyszczalni zamiast do Wisły, trafią do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku i tam zostaną wykorzystane
do wybranych procesów technologicznych. W ten sposób Spółka w znacznym stopniu ograniczy ilość ścieków zrzucanych do Wisły, a Koncern zdecydowanie,
bo aż o 25% ograniczy pobór wody z rzeki. Więcej na stronie www.wodociagi.pl.